League of Legends 8.12

League of Legends 8.12

Valusoft – Commercial – Windows
ra khỏi 29 phiếu
4 Stars User Rating
Giải đấu của truyền thuyết là một trò chơi đáng kể trọng lượng nhẹ. Giải đấu của truyền thuyết là một trò chơi đáng kể trọng lượng nhẹ. Mẫu miễn phí để chơi dựa vào folks như nhiều như có thể chơi một trò chơi để cho nó để thành công. Nó là đơn giản toán học: một tỷ lệ phần trăm nhất định của người dân sẽ mua hàng trong trò chơi thông qua vi giao dịch. Vì vậy, nhiều người bạn có thể nhận được để chơi, càng cao doanh thu của bạn.

Tổng quan

League of Legends là một Commercial phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Valusoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.807 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của League of Legends là 8.12 , phát hành vào ngày 27/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/07/2009.

League of Legends đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của League of Legends đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho League of Legends!

Cài đặt

người sử dụng 4.807 UpdateStar có League of Legends cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Valusoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại